Eng­lisch

Infos zum Fach, zu den Lehr­wer­ken u.Ä: “Under­con­struc­tion. Com­ing soon”.

Die Fach­schaft Eng­lisch

Fol­gen­de Lehr­kräf­te sind Mit­glie­der der Fach­schaft Eng­lisch:

OStR Karl-Heinz Aschen­bren­ner (E, Geo, Sk)
OStR Thors­ten Bock (E, G)
OStR Müs­lüm Çap (E, F)
OSt­Rin Hei­ke Grosch-Maca­mo (E, K)
StRin Andrea Grün­wald (Ps, E , Sp)
StDin Susan­ne Hein­rich (E, D)
StRin Doris Her­zing (E, K)
OSt­Rin Caro­la Raithel (E, It), 2. Fach­schafts­lei­te­rin
StRin Tama­ra Rebe­lein (E, F)
StRef Domi­nik Schmid-Paech (E, Sp)
StD Axel Schrei­ber (E, G), 1. Fach­schafts­lei­ter
OSt­Rin Anne Spi­roch (E, F)
OStR Joa­chim Weit­mei­er (E, Geo)

Lese­wett­be­wer­be im Fach Eng­lisch

Schü­ler­aus­tausch

Rück­blick auf den Aus­tausch mit Black­burn

Scot­tish“ Per­spec­tive

Scot­tish“ Per­spec­tive

Eng­lish thea­t­re

Eng­lish thea­t­re

P‑Seminare Eng­lisch

P‑Seminare Eng­lisch